Year

Aitec Capital

Ngay từ khi được thành lập, chúng tôi đã mang trong mình SỨ MỆNH dẫn nguồn vốn đầu tư tới các doanh nghiệp giá trị hiệu quả, mang lại lợi ích cho công ty và các doanh nghiệp được đầu tư, đồng thời góp phần vào sự phồn vinh của đất nước. Chúng tôi, những thành viên Aitec Capital, cùng nguyện phấn đấu cho TẦM NHÌN 10 năm lần thứ nhất, theo đó Trở thành công ty đầu tư chứng khoán niêm yết hàng đầu Việt Nam với quy mô vốn trên 1000 tỷ đồng vào năm 2030 và hiệu suất đầu tư trung bình mỗi năm trên 30%

Aitec Capital

Kế hoạch phát triển

2023

Thành lập - Suối bắt nguồn từ những hạt mưa

Ngày 19/01/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Aitec Capital chính thức được thành lập, theo Giấy CNĐKDN số 0110237788 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

2026

Lên sàn HNX

Hoàn thành tăng vốn lên mức 100 tỷ, tái cơ cấu cổ đông trở thành công ty đại chúng và giao dịch tập trung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

2030

Quy mô 1000 tỷ

Trở thành công ty đầu tư chứng khoán niêm yết hàng đầu Việt Nam với quy mô vốn trên 1000 tỷ đồng vào năm 2030 và hiệu suất đầu tư trung bình mỗi năm trên 30%.

Cơ cấu tổ chức